taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด แบบ น.ส.3 แบบ ส.ค. 1 หนังสือสัญญา
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
2. หนังสือที่ปลอมแปลง
3. ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ