policetv

tnews 1519959158 4349

 ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย ให้สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ดำเนินการปราบปรามโจรผู้ร้าย และบริการประชาชน ตามแนวทางการดำเนินโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

      สถานีตำรวจภูธรปักธงชัยสรรพกำลังความสามารถ กำลังสติปัญญาอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สำเร็จเป็นไปตามนโยบายนั้น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่

       คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย หรือ กต.ตร.สภ.ปักธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมถึงประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการของราชการตำรวจ กต.ตร.สภ.ปักธงชัย โดยนายเสริม สถิตย์วัฒนวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.ปักธงชัย และคณะกรรมการทุกท่าน จึงได้ร่วมกันเป็นคณะฝ่ายประชาชนนิมนต์พระเดชพระคุณพระครูกิติรามมุนี เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตร(เชียงสา) เจ้าคณะอำเภอปักธงชัยเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับข้าราชการตำรวจและครอบครัว สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัยทุกท่านทุกนาย ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันจัดงานบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนสนับสนุนภารกิจของ กต.ตร.สภ.ปักธงชัย จัดทำโครงการต่อไปนี้

        1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

        2. ปรับปรุงห้องบริการประชาชน ณ จุดเดียว (One Stop Service)

        3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ปรับปรุงจุดบริการประชาชนสายตรวจตำบล

        4. นำถวายวัดโพธินิมิตร(เชียงสา) เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบังเกิดผลประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

         ด้วยอำเภอปักธงชัย มีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหา 2555 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปักธงชัย ดำริของ กต.ตร.สภ.ปักธงชัย โดยบริษัทอุสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมสัน) ได้จัดทอธงชาติผ้าไหมแห่งแรก เพื่อเฉลิมฉลองวันแม่ของแผ่นดิน

         โดยทำการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.49 น. เป็นต้นไป และจัดให้มีพิธีบรรจุพระยอดธงประจำเสาธงชาติ และพิธีเปิดใช้เสาธงชาติ ได้รับมอบธงชาติผ้าไหมจากบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย(จิม ทอมสัน) เสาธงชาติจากคุณพงศ์ พิทักษ์วาณิชย์