policetv

tnews 1519959158 4349

อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงวันที่ 26 ก.ย. 2559 เวลา 06.00 น.ระดับน้ำ +252.72 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 28.48 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18.37% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 0.9 มม. ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1.390 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.926 ล้าน ลบ.ม. ผันน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ปริมาณ 0.518 ล้าน ลบ.ม./วัน

 

        อ่างเก็บน้ำลำสำลายวันที่ 26 ก.ย. 2559 เวลา 06.00 น.ระดับน้ำ +226.32 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 6.07 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14.45% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 0.0 มม. ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน  0.710 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 0.715 ล้าน ลบ.ม.

 

  อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงวันที่ 26 ก.ย. 2559 เวลา 06.00 น.ระดับน้ำ +438.55 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 6.49 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.40% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 0.0 มม. ปริมาณน้ำลดลงจากเมื่อวาน 0.010 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ  0.156 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ปริมาณ 0.086 ล้าน ลบ.ม./วัน น้ำล้น Spillway ปริมาณ 0.082 ล้าน ลบ.ม./วัน

         

อ่างเก็บน้ำลำเชียงสาวันที่ 26 ก.ย. 2559 เวลา 06.00 น.ระดับน้ำ +275.80 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 7.25 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96.66% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 5.5 มม. ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.470 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ  0.470  ล้าน ลบ.ม.