taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

การประกวดการฝึกประจำปี 2555

ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้ทีโครงการประกวดการฝึก ประจำปี 2555 เพื่อคัดเลือกสภ.ที่ชนะเลิศเข้าร่วมประกวดการฝึกระดับ ภ.3 โดยในการฝึกจะแบ่งเป็นสองส่วน คือการฝึกระเบียบวิชาทหาร บุคคลท่ามือเปล่า บุคคลประกอบอาวุธ และการฝึกทางยุทธวิธี…อ่านเพิ่มเติม