86426.jpgเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 06.30 น. พ.ต.ต.ประสบโชค แดงนา สวป.สภ.ปักธงชัย ประชุมปล่อยแถว จนท.จราจร ปฏิบัติงานบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณหน้าสถานศึกษา ตลาดเทศบาลเมืองเมืองปัก และทางร่วมทางแยกต่าง ๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนออกจากบ้านไปทำงานทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเห290051.jpg686506.jpg509304.jpg509303.jpg509302.jpgตุ222019.jpg