34335.jpgเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. ที่สายตรวจ ต.ลำนางแก้ว ได้มีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยามสายตรวจลำนางแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันรักษาผืนป่าเขาภูหลวงซึ่งมีผู้เข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูง และไม้อื่น ๆ ได้มีการปรึกษาหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรอันมีค่าของชาติ