taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

ผู้บังคับบัญชา สภ.ปักธงชัย

S__3834436.jpg

    ว่าที่ พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ
          ผกก.สภ.ปักธงชัย

 

งานป้องกันปราบปราม   งานสืบสวน   งานสอบสวน

 

T2

  T7  
พ.ต.ท.เดโช เพ็งเหล็ง
  พ.ต.ท.วิทวัส แสงสว่างสถิตย์ 
  พ.ต.ท.บรรณวิฑิต ศรีหะพล
รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย   รอง ผกก.สส.สภ.ปักธงชัย   รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย
         

 

 

T07

 

IMG

พ.ต.ท.นพดล เปลี่ยนรูป   พ.ต.ต.นราพงษ์ เตือนขุนทด 
  พ.ต.ต.ร่วม กลีบกลางดอน
สวป.สภ.ปักธงชัย   สว.สส.สภ.ปักธงชัย   สว.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย
พ.ต.ต.ประสบโชค         Npv
 พ.ต.ต.ประสบโชค แดงนา
        พ.ต.ต.ณัฐภวรรธน์ พุ่มจัตุรัส
สวป.สภ.ปักธงชัย         สว.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย
      03.jpg        pch
พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข             พ.ต.ต.ปรีชา สืบราช
สวป.สภ.ปักธงชัย         สว.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย

 

       NK
ว่าที่ พ.ต.ต.ยุทธพงษ์ โคขุนทด
          พ.ต.ต.นคร ถนอมทรัพย์
สวป.สภ.ปักธงชัย         สว.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย

       ร.ต.อ.วรตน_สมบต_พงส.jpg
พ.ต.ท.สมชัย ดีสุววรณ์                   ร.ต.อ.วิรัตน์ สมบัติ
สว.อก.สภ.ปักธงชัย          รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย
        ร.ต.ท.ทรงพล_นมมณรตน_พงส.jpg
              ร.ต.อ.ทรงพล นิ่มมณีรัตน์
           รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย