ประวัติความเป็นมาของ สภ.ปักธงชัย

ประวัติ ความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยอำเภอปักธงชัย เดิมเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยขอมเรือง อำนาจ     สันนิษฐานได้จากซากปรักหักพังของปรางค์ หรือเทวาลัยหลายแห่ง ที่เป็นศิลปกรรมแบบขอมโบราณ ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองหน้าด่านห้องกันข้าศึกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือให้กับกรุง ศรีอยุธยา จากหลักฐานปรากฏตามแผนที่ทางยุทธศาสตร์ ได้ปรากฏชื่อ เมืองปักตั้งอยู่ใกล้เมืองนครราชสีมา ความสำคัญคือเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมา เพื่อคอยระวังและปะทะข้าศึกไม่ให้ยกทัพมาประชิดเมืองนครราชสีมาเร็วเกินไป เมืองปักในสมัยนั้นจึงถูกตั้งและเรียกว่าด่านจะโปะเช่นเดียวกับด่านเกวียน ด่านจอหอ ด่านขุนทด เป็นต้น

เมืองปักธงชัย สมัยกรุงธนบุรี ปี พ.ศ.2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่1)ยกทัพไปปราบเมืองเวียงจันทร์ และได้ชัยชนะ ขากลับจึงกวาดต้อนเชลยชาย หญิง มาพักอาศัยอยู่ที่ด่านจะโปะ ครั้นเป็นบ้านเรือนมีหลักฐานมั่นคง แล้ว เจ้าพระยานครราชสีมา จึงกราบบังคมทูลเสด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งด่านจะโปะเป็นเมือง เรียกว่า เมืองปักยังไม่มีคำว่า ธงชัยให้เพี้ยอุปราชเป็นเจ้าเมืองคนแรกนามว่า พระยาวนศาอรรคราช กล่าวกันว่าเป็นต้นตระกูล วรธงไชยในขณะนี้
ปักธงชัย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงระบบราชการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลเมืองปัก ซึ่งถูกยุบลงเป็นอำเภอปักธงชัย โดยมีพระศรีพลรัตน์เป็นนายอำเภอคนแรก

ปี พ.ศ.2508 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขชื่อ ปักธงไชยเป็นปักธงชัย ให้ตรงตามอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานมาจนปัจจุบันนี้เมืองปักยังคงเป็นชื่อหมู่บ้าน และชื่อตำบลที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอปักธงชัย และสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญงดงามของอำเภอปักธงชัย สร้างความภาคภูมิใจแก่เยาวชนยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งในทุกวันนี้   สำหรับสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ทราบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำออกปราบปรามโจรผู้ร้ายแต่นานมาแล้ว โดยครั้งแรกมาพำนักอยู่บริเวณตลาดเก่าในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีรูปแบบของการเป็นสถานีตำรวจ เรียกได้ว่า เป็นระดับสายตรวจ ต่อมาจึงได้มาตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอปักธงชัยขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.2494 ที่หมู่บ้านจะโปะ ตำบลเมืองปัก โดยมีร้อยตำรวจตรีพูน สัตยารัฐ เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก เรียกว่าหัวหน้าสถานีตำรวจ เมื่อเปลี่ยนเป็นผู้บังคับกอง ก็มีร้อยตำรวจเอกช่วงถิระวงศ์ดำรงตำแหน่งนี้เป็นคนแรก เปลี่ยนเป็นสารวัตรใหญ่ ก็มีพันตำรวจโท พงษ์บัณฑิตมิตรภักดีดำรงตำแหน่งนี้เป็นคนแรก มีรองผู้กำกับการทำหน้าที่หัวหน้าสถานี พันตำรวจโทอรรฆพลรัตนอุบล เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกตำแหน่งผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มี พันตำรวจเอกสุพรรณประเสริฐสมดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก สับเปลี่ยนหมุนเวียนหัวหน้าสถานีเรื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สถานภาพทั่วไป

              

1. ที่ตั้งและการคมนาคม

สถานี ตำรวจภูธรปักธงชัยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา 35 กิโลเมตร

2. การคมนาคมเส้นทางอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

1. ทางหลวงหมายเลข 304นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียว 32 กิโลเมตร

          2. ทางหลวงหมายเลข 24 สีคิ้วโชคชัย20 กิโลเมตร

 3. อาณาเขตติดต่อ
ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ติดต่ออำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอสูงเนินและอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

4. พื้นที่รับผิดชอบ

          มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ1,347 ตารางกิโลเมตร
เขตปกครอง        16 ตำบล  215  หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบล       12  แห่ง
เทศบาลตำบล                     6  แห่ง
ประชากรทั้งหมด           115,548  คน
เป็นชาย                      56,608  คน
หญิง                         58,940   คน

5.สถานภาพกำลังพล

          ข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น 185  นายแบ่งเป็น

1.                           ชั้นสัญญาบัตร  62          นาย

 

2.                           ชั้นประทวน    123          นาย
         6. เปรียบเทียบพื้นที่
                     ข้าราชการตำรวจ 1 นายรับผิดชอบพื้นที่ 7.28 ตารางกิโลเมตร